Thiết kế vốn chủ sở hữu

LM THÀNH LẬP NHÓM THIẾT KẾ VỐN CHỦ SỞ HỮU MỚI

Năm 2018, LM đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống phân biệt chủng tộc để chính thức hóa các biểu hiện của đức tin Kitô giáo và các giá trị trường học xung quanh việc chống phân biệt chủng tộc. Vào năm 2021, Nhóm Thiết kế Công bằng (EDT) được thành lập để kiểm tra rộng rãi sự bất bình đẳng trong trường thông qua các tiểu ban trong lĩnh vực đa dạng, công bằng và hòa nhập, trước tiên tập trung vào chống phân biệt chủng tộc, tiếp tục công việc đang được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chống phân biệt chủng tộc.