Báo cáo tác động

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Chúng tôi vui mừng chia sẻ dữ liệu tài chính của LM với bạn cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. LM cố gắng minh bạch và chính xác để Ủy ban Tài chính và Hội đồng quản trị có thể đưa ra quyết định tài chính tốt nhất dựa trên dữ liệu.

Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ hào phóng của bạn đối với sinh viên và nhân viên vì LM coi trọng việc biến sinh viên thành những người thay đổi thế giới, và không thể có công việc có giá trị hơn vào lúc này. Tham gia LM trong việc chuyển đổi công việc của sinh viên trong thế giới của chúng tôi!

Chúng tôi hoan nghênh đối thoại và đặt câu hỏi về báo cáo tài chính và các bước LM đã và đang thực hiện. Vui lòng liên hệ với tôi để biết thêm thông tin, qua email: badriakimi@lancastermennonite.org hoặc điện thoại: (717) 740-2434.

Đây là một cái nhìn cấp cao về tài chính của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo cáo đầy đủ. Báo cáo này ban đầu được in trong ấn bản Bridges Spring 2023.

Năm tài chính gần đây nhất của chúng tôi kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 và ngay sau khi có báo cáo mới, chúng tôi sẽ đăng nó.